User:
Pwd:


ระบบใช้งานได้ดีกับ
  •  Internet Explorer Version 8
  •  Mozilla Firefox
  •  Google Chrome

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่


ข้อควรปฏิบัติและคำแนะนำ

1. นักเรียนควรอ่านประกาศ/ข้อกำหนด/เงื่อนไขให้ละเอียดและทำความเข้าใจล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการสมัคร

2. ข้อมูลที่จะต้องกรอกประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสถานที่ติดต่อ เกรดเฉลี่ยสะสม การเลือกคณะสาขาวิชา ซึ่งควรกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของตัวนักเรียนเอง

3. หลังจากยืนยันการสมัครในขั้นตอนสุดท้าย ขอสงวนลิขสิทธิ์การสมัครใหม่และแก้ไขข้อมูลใดๆในใบสมัคร ในทุกกรณี

4. หลังจากนักเรียนชำระเงินแล้ว จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น

5. หากมีปัญหาเรื่องการใช้งานและกรอกข้อมูล กรุณาติดต่อ รับนักศึกษาใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 077-278851 ในวันและเวลาราชการ

การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
โครงการรับนักเรียนโดยวิธีพิเศษ

 โครงการเกษตรทายาท  23 มกราคม 2561 - 23 กุมภาพันธ์ 2561


 โครงการเกษตรทายาท  รอบ1/2

     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงมีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่เป็นบุตรหลานเกษตรกร ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 40 คน ภายใต้ชื่อโครงการ “เกษตรทายาท”

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1มีบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีบิดา-มารดา เสียชีวิต และผู้ปกครองจะต้องเป็นญาติสายตรงของบิดา –มารดา (พี่หรือน้องเท่านั้น) เป็นผู้ที่มีอาชีพหลักทางการเกษตรหาเลี้ยงครอบครัว โดยจะต้องมีหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพการเกษตรจากหน่วยงานราชการ เช่น เกษตรอำเภอ ขึ้นไป หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือหนังสือรับรองจากผู้นำชุมชนระดับผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน ที่สามารถตรวจสอบได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทำกินของครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตร

1.2 เป็นผู้ที่เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์มีจำนวนหน่วยกิตและมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะ        


2. คุณสมบัติเฉพาะ

2.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ทางด้านสายวิทย์-คณิต เท่านั้น

2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.40

2.3ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า12หน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า18หน่วยกิตและภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2.4 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.00 

          แล้วนำเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท แล้วไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา  แล้วให้ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครต่างๆ ตามในระเบียบการ มาทางไปรษณีย์ (หากไม่ส่งใบสมัครถือว่าประสงค์สละสิทธิ์การพิจารณาคัดเลือก)


จ่าหน้าซองส่งมายัง วงเล็บมุมซองว่าสมัครโครงการเกษตรทายาท  งานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ตู้ ปณ.8ไปรษณีย์ขุนทะเล  ต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี 84100


 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  http://entrance.surat.psu.ac.th/news.php?id=214


 

23 ม.ค.  – 23 ก.พ. 61 รับสมัครออนไลน์  (ถึงเวลา 24.00 น.)

24 ก.พ.61จ่ายเงินค่าสมัคร และส่งหลักฐานการสมัคร วันสุดท้าย

 6 มี.ค.61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

 9 มี.ค.61 สอบสัมภาษณ์ 

12 มี.ค.61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

 
 

 

สมัคร คลิกที่นี่